Pawe³ Soloch, Jakub Skiba, Marek Zió³kowski

Pawe³ Soloch, Jakub Skiba, Marek Zió³kowski

Warszawa, 07.12.2016. Szef BBN Pawe³ Soloch (C), wiceminister SWiA Jakub Skiba (L) oraz wiceszef MSZ Marek Zió³kowski (P), podczas miêdzynarodowej konferencji poœwiêconej sprawom bezpieczeñstwa w polityce migracyjnej, 7 bm. w Belwederze. Spotkanie zorganizowa³y Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Bior¹ w niej udzia³ m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, instytucji UE, eksperci z Polski, Wêgier, W³och, Bu³garii, Czech, S³owacji, Holandii, Turcji, Macedonii i Ukrainy. (mr) PAP/Leszek Szymañski

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
Site designed and built by Eat It Up Design